GARANTIPROGRAM

/image/06/8/peugeot-contrat-entretien-lifestyle-2015-01.9068.jpg
GARANTIPROGRAM

2-ÅRIGT GARANTIPROGRAM

 • Peugeot påtager sig i garantiperioden ansvaret for fejl, der er opstået ved bilen med de forbehold og betingelser, som følger af garantihæftet (garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af den defekte del på bilen)
 • Komponenter i hybriddrivlinjen anerkendt som defekte 

 PEUGEOT ASSISTANCE:

 • Dækker nedbrud på biler under det 2-årige garantiprogram

LAKGARANTI:

 • Dækker fejl i bilens originale lak eller klarlak

GARANTI MOD GENNEMTÆRING:

 • Dækker indefra kommende gennemtæring

GENERELT OM PEUGEOTS GARANTIPROGRAM

Din nye bil er dækket af Peugeots garantiprogram fra datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant. Datoen er anført på ”garanticertifikatet” i Garanti- og eftersynshæftet. Garantiprogrammet er gældende i den anførte periode og uden kilometerbegrænsning, med mindre du særskilt får meddelelse om andet.

For at få udført garantiarbejde på din bil omkostningsfrit, skal dette udføres på et autoriseret Peugeot værksted.

Hvis din bil videresælges, vil de nye ejere også være dækket af Peugeots garantiprogram indtil udløbsdatoen, forudsat at alle betingelser for opretholdelse af garantiprogrammet er blevet opfyldt af alle ejere. Derfor bedes du videregive betingelser til den næste ejer.

Peugeots garantiprogram er gældende, så længe din bil er indregistreret og befinder sig i et EU–land* samt i følgende lande eller områder: Albanien, Andorra, Bosnien Hercegovina, Kroatien, Gibraltar, Island, Kosovo, Liechtenstein, Makedonien, Monaco, Montenegro, Norge, San Marino, Serbien, Schweiz, Vatikanet.

* På datoen for udgivelse af garanti- og eftersynshæftet, bestod EU af følgende lande: Tyskland, Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Tjekkiet, Rumænien, Storbritannien, Slovakiet, Slovenien og Sverige.

2-ÅRIGT GARANTIPROGRAM

AUTOMOBILES PEUGEOT, 75 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, yder garanti på din nye bil mod alle fejl i en 2-årig periode og uden kilometergrænse, med de undtagelser, der er anført nedenfor, regnet fra datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant. Denne dato fremgår af ”Garanticertifikatet” i Garanti- og eftersynshæftet, som du har fået udleveret sammen med bilen. 

Hybriddrivlinjens komponenter, som er nævnt her, er dækket af garantiprogrammet i 5 år eller 100.000 km, hvad der måtte komme først.

 

Garantiprogrammet omfatter:

 • Med undtagelse af nedennævnte forbehold dækker garantiprogrammet gratis reparation eller udskiftning af dele, som Peugeots eller dennes repræsentant anerkender som defekte, samt arbejdsløn for reparation af bilen.
 • Reparationen kan foretages med nye dele eller ombytterkomponenter efter Peugeots eller dennes repræsentants valg.
 • Endvidere, hvis din bil havarerer som følge af en fejl dækket af garantiprogrammet, afholder Peugeots eller dennes repræsentant eventuelle udgifter til reparation på havaristedet eller bugsering af bilen til nærmeste autoriserede Peugeot værksted, dog maks. 100 km.
   

​Det skal bemærkes at:

Arbejde udført under garantiprogrammet ikke medfører udvidelse af garantiprogrammet. Navnlig medfører udskiftning af en del under garantiprogrammet ikke en forøgelse af delens garanti. Peugeots garanti på de udskiftede dele udløber samme dato som garantien på bilen. Disse bestemmelser er ingen hindring for, at købelovens reklamationsret kan gøres gældende. Dele udskiftet under garantien tilhører herefter Peugeot.

 

Det 2-årige garantiprogram omfatter ikke:

Vedligeholdelse og justeringer:
 

 • Vedligeholdelse og kontroller indeholdt i Garanti- og eftersynshæftet, påfyldning af additiv og udskiftning af partikelfilter ved det korrekte kilometertal samt udskiftning af dele til løbende vedligeholdelse, så som oliefilter, luftfilter, brændstoffilter eller pollenfilter

 • Justeringer eller indstillinger (sporing, afbalancering af hjul, fortøj, døre...)

 • Udskiftning af dele som følge af normal slitage, antal kørte kilometer, samt geografiske og klimatiske forhold, med mindre udskiftningen foretages pga. en følgeskade. Det drejer sig navnlig om følgende dele: bremseklodser, bremsebelægninger og bremseskiver, dæk, kobling, 12 V startbatteri, drivbatteri til bil med Hybrid4 teknologi, remme, støddæmpere, viskerblade, tændrør, pærer, batterier og sikringer, kuglelejer, hjullejer, tekstiler*.
   

* måtter, betræk på sædepude, ryglæn, armlæn, nakkestøtte, osv.

Bilens anvendelse:
 

 • Vibrationer eller støj relateret til bilens drift, skader, så som misfarvning, ændring eller deformering af dele, der skyldes normal slitage

 • Skader som følge af anvendelse af væsker, dele eller tilbehør, der ikke er af original eller originaltilsvarende kvalitet, anvendelse af brændstof*, der ikke er egnet til bilen eller er af dårlig kvalitet, samt anvendelse af enhver type additiv, der ikke er godkendt af Peugeot,

 • Skader som følge af naturfænomener, hagl, oversvømmelse, lynnedslag, storm eller andre atmosfæriske forhold, samt skader som følge af uheld, brand og tyveri.

 • Følgeskader af reparationer, ombygninger og ændringer udført på din bil af virksomheder, der ikke er godkendte af Peugeot, samt følgeskader af montering af tilbehør, som ikke er godkendt af Peugeot,

 • Dæk, der er omfattet af direkte garanti fra dækproducenten. Peugeot forhandleren vil hjælpe dig med at gøre denne garanti gældende overfor dækproducenten

 • Alle andre udgifter, der ikke er omtalt i garantibestemmelserne, herunder udgifter som følge af, at bilen ikke har været benyttet i længere perioder, som f.eks. afsavnserstatning.

 

Betingelser der skal være opfyldt for, at garantiprogrammet kan gøres gældende

 • Du skal fremvise det opdaterede Garanti- og eftersynshæfte for din bil samt garanticertifikatet, behørigt udfyldt af den sælgende forhandler.
 • Alle eftersyn skal være udført i henhold til Peugeots forskrifter, og du skal kunne dokumentere dette (servicefolder, faktura, osv.).
 • Opståede fejl skal anmeldes til et autoriseret Peugeot værksted med henblik på udbedring, straks den opdages, dog inden for normal åbningstid. Denne forholdsregel har til formål at sikre din og dine passagerers sikkerhed, samt at forhindre at den konstaterede fejl forværres, hvilket vil medføre mere omfattende reparationer end de oprindeligt krævede. Derfor dækker garantien ikke fejl og følgeskader heraf, hvis du har undladt at reagere, straks du har opdaget fejlen.
 • Du skal endvidere følge enhver opfordring fra dit autoriserede Peugeot værksted til straks at få udført en reparation af din bil.
 

Ved manglende overholdelse af disse regler holdes du selv ansvarlig for alle fremtidige direkte eller indirekte følgeskader på din bil.

 

Garantien bortfalder i følgende tilfælde:

 • Hvis der er udført ændringer eller tilpasninger på din bil, som ikke er påregnet eller tilladt af Automobiles Peugeot eller som ikke er blevet udført i overensstemmelse med Peugeots tekniske forskrifter
 • Hvis fejlen skyldes forsømmelighed eller manglende overholdelse af anvisningerne i instruktionsbogen eller Garanti- og eftersynshæftet
 • Hvis bilen anvendes på unormal vis, i motorløb eller ved kørsel med overlæs 
 • Hvis kilometertælleren i din bil er blevet modificeret eller det reelle kilometertal ikke kan fastslås med sikkerhed.
   

Hvis kilometertælleren udskiftes, skal skemaet ”udskiftning af kilometertæller” i Garanti- og eftersynshæftet udfyldes af et autoriseret Peugeot værksted.

 

Garantiprogrammet dækker følgende komponenter i hybriddrivlinjen:

Drivlinjens komponenter er dækket af garantiprogrammet i 5 år eller 100 000 km, hvad der måtte komme først.

Følgende komponenter er omfattet:

 • Hybrid styreboks
 • El-motor
 • Højspændingskabler og -stik
 • Drivbatteri
 • Reduktionsgear
   

For at opretholde denne særlige garanti, skal de tidligere nævnte generelle garantibestemmelser overholdes.

LAKGARANTI

LAKGARANTI

Som supplement til det 2-årige garantiprogram yder Peugeot en garanti mod alle fejl i den oprindelige lak og klarlak, regnet fra datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant, anført på ”Garanticertifikatet” i Garanti- og eftersynshæftet, gældende i en periode på:

 • 3 år for personbiler
 • 2 år for varebiler
   

Lakgarantien omfatter

Lakgarantien omfatter ikke

 • Hel eller delvis omlakering ved behandlingskrævende fejl, der er konstateret af Peugeot eller dennes repræsentant.
 • Lakgarantien er kun gældende, hvis alle eftersyn fastsat af Peugeot er overholdt og alle eventuelle skader på bilen er blevet repareret i henhold til Peugeots forskrifter.
   

For at opretholde lakgarantien har du pligt til at få udbedret lakskader, der skyldes udefra kommende forhold, inden for 2 måneder efter de er blevet konstateret, og dette for egen regning.

 • Skader på lakken eller klarlakken, der skyldes omgivelsernes påvirkning, så som nedfald af atmosfærisk, kemisk, animalsk eller vegetabilsk art, sand, salt, stenslag eller naturfænomener (hagl, oversvømmelse) og andre ydre faktorer (hvad enten det er resultatet af et uheld eller ej)
 • Skader, der skyldes forsømmelse fra kundens side, sen henvendelse med den udbedringskrævende fejl, eller manglende overholdelse af Peugeots forskrifter
 • Følgeskader af begivenheder, der ikke er dækket af det 2-årige garantiprogram
 • Følgeskader af reparationer, ombygninger eller ændringer, der er udført af virksomheder, der ikke er godkendt af Peugeot.

GARANTI MOD GENNEMTÆRING

PEUGEOT yder garanti mod indefrakommende gennemtæring af karrosseriet, regnet fra datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant, anført på "Garanticertifikatet" i Garanti- og eftersynshæftet, gældende i en periode på:

 • 12 år for personbiler.      
 • 5 år for varebiler.

Garantien mod indefrakommende gennemtæring omfatter:

Udbedring eller udskiftning af komponenter, som er erkendt defekte af PEUGEOT eller dennes repræsentant, på hvilke der optræder indefrakommende gennemtæring.

 • Garantien mod indefrakommende gennemtæring er kun gældende, hvis bilen altid er blevet repareret i henhold til PEUGEOTs forskrifter, og hvis kun- den i rette tid har fået udført:

1) de nedenfor anførte gratis karrosserikontroller samt
2) udbedring af eventuelle skader på bilen iht Fabriksforskrifter med godkendte dele og forbrugsmaterialer.

 • Garantien mod indefrakommende gennemtæring er kun gældende, hvis kontrolprogrammet bestående af 4 gratis karrosserikontroller følges. For personbiler skal den første kontrol udføres 4 år efter datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant. For varebiler skal den første kontrol udføres 2 år efter datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant. Derefter skal der udføres kontrol hvert 2.år for begge biltyper ind til garantien mod indefrakommende gennemtæring udløber. Ved disse kontroller foretages der om nødvendigt en komplet vask af bilen, hvorefter værkstedet kontrollerer karrosseriets stand og afgør, om der skal foretages eventuelle udbedringer, og om der er tale om skader, der dækkes af PEUGEOTs garanti mod indefrakommende gennemtæring. Skader, der skyldes udefrakommende forhold, der kan resultere i korrosion, skal anmærkes på siderne i Garanti- og  eftersynshæftet beregnet til dette formål.
Garantien mod indefrakommende gennemtæring omfatter ikke:
 • Skader, der skyldes forsømmelse fra brugerens side eller manglende overholdelse af PEUGEOTs forskrifter
 • Følgeskader af begivenheder, der ikke er dækket af det 2-årige garantiprogram
 • Følgeskader efter anvendelse af rustbeskyttelsesmiddel i forbindelse med vedligeholdelsesbehandling, der ikke er godkendt af PEUGEOT
 • Følgeskader af reparationer, ombygninger eller ændringer, der er udført af virksomheder, der ikke er godkendt af PEUGEOT
 • Korrosion, der skyldes montering af tilbehør, der ikke er god- kendt af PEUGEOT og/eller ikke er monteret i overensstemmelse med PEUGEOTs forskrifter
 • Karrosseriombygninger og lad
 • Fælge og mekaniske dele, der ikke er en integreret del af karrosseriet